SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DITTOKAN A/S

Almindelig del:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gæl-dende for salg af produkter fra leverandøren til kunden,medmindre ændringer skriftligt og udtrykkeligt er god-kendt af leverandøren.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.
Tilbud er bindende. Medmindre anden acceptfrist frem-går af tilbudet er dette gældende 30 dage fra tilbudsda-toen.Ordreafgivelse fra kunder skal følges op af skriftlig ord-rebekræftelse bilagt nærværende salgs- og leveringsbe-tingelser, før en aftale er endeligt indgået.Alle korrekturer skal returneres til/modtages af leve-randøren i underskrevet stand som en del af aftalen.Mundtlige korrekturrettelser, herunder rettelser som skertelefonisk, sker på kundens ansvar.

2. Pris.
Alle priser er excl. moms.Leverandøren forbeholder sig ret til ved ændringer ioffentlige afgifter, der måtte træde i kraft i perioden mel-lem tilbud/ordrebekræftelse og levering at forhøje pro-duktets pris tilsvarende.Udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag,korrektur, prøvetryk, cromalin m.m. sker for kundensregning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.Pristilbud/ordrebekræftelse afgivet i fremmed valuta kanændres i takt med kursændringen indtil betaling findersted.Leverandøren er berettiget til at kræve særskilt betalingfor arbejde, der påløber som følge af mangler ved grund-materiale leveret af kunden, rettelser efter ordreafgivel-se/accept, overarbejde eller andre foranstaltninger, somefterfølgende er aftalt.

3. Betaling.
Medmindre andet fremgår af tilbud/ordrebekræftelse ersidste rettidige betalingsdag 30 dage efter fakturadato-en. Betalingen er netto kontant.Sker betaling efter sidste rettidige betalingsdato, kankunden afkræves morarente med 10% p.a. over den tilenhver tid værende officielle diskonto fra fakturadatoenat regne.

4. Levering.
Levering sker til aftalt tid. Det gælder dog ikke, såfremtrettidig levering forhindres af forhold hos kunden. I såfald kan leverandøren kræve fristforlængelse og omkost-ningskompensation.Forsinkelse er kun væsentlig, såfremt der ikke leveresuden ugrundet ophold efter påkrav.Medmindre andet er aftalt er produktet leveret, når det erklar til afhentning fra leverandørens plads.Er det aftalt, at produktet skal forsendes, er produktetleveret, når det er klar til forsendelse fra leverandørensplads.

5. Hvem har risikoen for hændelige skader.
Risikoen overgår til kunden ved produktets levering. Det-te gælder uanset om leverandøren helt eller delvist harpåtaget sig at betale fragtomkostningerne m.v.Opbevaring/oplagring af produkter hos leverandøren,efter kundens ønske, sker på kundens risiko.Leverandøren er forpligtet til på kundens anmodning ogfor dennes regning at tegne ønsket transportforsikring.

6. Mangler.
Leverandøren har intet ansvar for fejl, som kunden ikkeskriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifi-kation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at næg-te at modtage det bestilte.Leverandøren er berettiget til at levere kvanta, der afvi-ger nedad eller opad fra det bestilte eller tilbudte med optil 10%. Det faktisk leverede kvantum debiteres til denaftalte stykpris.Når produktet eller en udfaldsprøve heraf er kommetkunden ihænde, er han pligtig straks at undersøge den-ne. Fejl som opdages ved denne undersøgelse, skalskriftligt meddeles leverandøren straks. Fejl eller mang-ler som først på et senere tidspunkt kan erfares, skalligeledes meddeles leverandøren straks efter konstate-ringen. Fejl som burde være opdaget ved undersøgel-sen kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for ved sene-re reklamation.Forsinket reklamation efter ovenstående regler med-fører, at kunden mister retten til at gøre manglerne gæl-dende.Kan en mangel afhjælpes uden særlig gene for kunden,må denne tåle, at leverandøren foretager afhjælpning.Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet tilleverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mang-ler, der kan henføres hertil.Det påhviler kunden at sikre sig, at produktet kan anven-des til det specifikke formål det er tiltænkt. Kundenbærer ansvaret for afvigende anvendelse.Fejl ved produktet som opstår som følge af kundens for-kerte opbevaring/behandling er leverandøren ikkeansvarlig for.Nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul finder dogikke anvendelse, såfremt skaden/tabet er forvoldt vedleverandørens grove uagtsomhed.

7. Fordringshavermora.
Afhenter kunden ikke produktet til aftalt tid opbevaresproduktet hos leverandøren på kundens regning og risi-ko. Leverandøren er berettiget til at sælge produktet tilanden side, hvor der er marked for produktet og til atlade salgssummen anvende til modregning i lagerleje,andre omkostninger og tabt fortjeneste.

8. Ejendomsret, ophavsret og ansvar, herunder produktansvar.
Leverandørens skitse, layout, rentegning, tekstforslagog lignende, uanset med hvilken teknik disse er fremstil-let og uanset på hvilken måde de er opbevaret tilhørerleverandøren og må ikke uden leverandørens godken-delse overlades til tredjemand.Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebrin-ge til brug for leverancen, det være sig forarbejder ellermellemprodukter, så som reproduktions- og trykmedia,uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uansetpå hvilken måde de opbevares samt værktøj, f.eks. stan-se-og prægeværktøj er leverandørens ejendom og kanikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dettegælder uanset, om det tilvejebragte måtte være særskiltfaktureret.Det af leverandøren tilvejebragte produktionsudstyr somforan anført, bortset fra stanseværktøjer, må aleneanvendes til arbejder for kunden.Materialer anvendt til fremstillingen opbevares hos leve-randøren til brug for nye ordrer, så længe det er anven-deligt – dog højst 3 år. Materiale leveret af kunden erkundens ejendom, og udleveres til denne, når skriftligbegæring fremsendes inden 1 måned efter produktetslevering. Bortkommet materiale erstattes ikke.Leverandøren påtager sig intet ansvar for, at kundenikke har fornøden ret til det materiale, som indleveres tilbrug for produktionen af produktet.Kommer leverandøren til at krænke tredjemands rettig-heder, fordi kunden manglede fornøden ret til materialet,kan han søge regres hos kunden for ethvert økonomiskkrav, han i den anledning måtte blive mødt med.Leverandøren kan ligeledes gøre regres gældende, hvisproduktet er i strid med offentlige bestemmelser.

Erstatningsansvar, force majeure m.v.
Bliver levering forhindret af force majeure ifalder leve-randøren intet ansvar, og kan helt eller delvist annullereaftalen eller udskyde leveringen med en efter omstæn-dighederne rimelig frist ud over leveringsfristen.Force majeure er: Arbejdskonflikter, militærindkaldelser,krig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats-indgriben af forskellig art, så som beslaglæggelse, eks-port- og importforbud såvel som afslag fra myndigheder-nes side på eksport- og importansøgninger, ildsvåde,vandskade og andre naturkatastrofer, transportafbrydel-se eller trafikafbrydelse med jernbaner, havne ellerandre trafikinstitutioner og transportmidler, vareknaphedpå verdensmarkedet, valutarestriktioner og udeblivelseeller forsinkelse fra leverandørens leverandør, som skyl-des force majeure og andre lignende force majeuresitu-ationer.Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetabeller andre økonomiske konsekvenstab.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produkt-ansvar).
Leverandøren er kun ansvarlig for personskade, hvis detbevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begåetaf leverandøren eller andre, som han har ansvaret for.I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab,tidstab, avancetab og lignende indirekte tab eller andreøkonomiske konsekvenstab. Leverandøren er såledesikke ansvarlig for tab, der skyldes hændelige uheld,hændelige skader eller uagtsomhed fra leverandørenseller dennes ansattes eller underleverandørers side, derikke kan betegnes som grov.Kunden skal holde leverandøren skadesløs i denudstrækning leverandøren pålægges ansvar overfortredjemand for sådanne skade og sådant tab, som leve-randøren efter nærværende salgs- og leveringsbetingel-ser ikke overfor kunden er ansvarlig for.Leverandøren er ikke ansvarlig for skade forvoldt afleverandørens produkter på ting, som leverandørensprodukt eller ydelser er gjort til en del af, er indarbejdet i,sammenføjet med, benyttet til emballering af, eller på-klæbet eller på anden måde forbundet med.Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne omerstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal dennepart straks underrette den anden herom.Leverandøren og kunden er gensidigt forpligtet til at ladesig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, sombehandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem pågrundlag af skade eller et tab, som påstås forårsaget afproduktet.Nærværende ansvarsfraskrivelsesklausul finder dogikke anvendelse, såfremt skaden/tabet er forvoldt vedleverandørens grove uagtsomhed.

9. Diverse.Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at ladearbejdet udføre hos underleverandører.

10. Værneting og lovvalg.
Retssager skal uden for de i punkt 8 sidste afsnit nævn-te tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leve-randørens virksomhed udøves.Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellemparterne